14. Po zejściu na ląd w Gaeta Ignacy staje się obrońcą czystości, Podążając drogą Pielgrzyma, Antonio Betancor SJ

Total
0
Shares

“Spośród tych, co płynęli tym samym okrętem, przyłączyły się do niego pewna matka z córką przebraną za chłopca i je­szcze jeden młody chłopiec. Szli oni razem z nim, bo i oni żyli z jałmużny. Kiedy przybyli do pewnej zagrody wiejskiej, zastali tam wielkie ognisko a dokoła niego wielu żołnierzy, którzy dali im jeść i dużo wina; zachęcali ich też do picia, tak iż zdawało się, że mieli zamiar ich upić. Potem ich rozłą­czyli. Matkę z córką umieścili w pokoju na górze, a pielgrzyma z chłopcem w stajni. Kiedy nadeszła północ, usłyszał głośne krzyki pochodzące z pokoju na górze. Wstał, aby zobaczyć, co by to było, i znalazł matkę z córką na dole na podwórzu, obie zapłakane i skarżące się, że chciano je zgwałcić. Na to opano­wał go tak wielki gniew, że zaczął krzyczeć (do żołnierzy) w te słowa: Czyż można coś podo­bnego tolerować! I inne podobne słowa mówił, i to z taką siłą, że wszyscy ludzie z tego domu byli wstrząśnięci i nikt mu nie zrobił najmniejszej krzywdy” (Autob. 38).

Ignacy jest bardzo uważny na szacunek wobec kobiet. Prze­dstawia się jako obrońca czystości dziewcząt i kobiet. Ten, który służy Panu, musi z Niego samego czerpać siły w zachowaniu czy­stości. Ignacy musi pozostawać czysty na ciele, na duszy, w wyobraźni, jako cała osoba widziana w perspektywie Królestwa. Za przykładem Chrystusa ten rodzaj walki jest apostolski. To wymaga często postawy przeciwnej od powszechnie obowiązującej i przeci­wnej duchowi tego świata.

Pytania dotyczące twojego życia:

1. Czy jesteś skłonny szanować swoje ciało, które jest świąty­nią Ducha Świętego? I walczyć odważnie z tego powodu?

2. Czy posiadasz wystarczającą prostotę i motywację, aby rozma­wiać z inną osobą na ten temat?

3. Czy w sprawach związanych z czystością akceptujesz styl, w jakim ludzie mówią i działają w twoim otoczeniu, jak się ubierają itd? Podaj konkretne przykłady.

4.Jakie jest twoje zachowanie wobec płci przeciwnej? Jak ty sam te rzeczy osądzasz? Czy w twoich relacjach nie należałoby czegoś zmienić?

Memento

“Powinniśmy pochwalać śluby zakonne posłuszeństwa, ubó­stwa i czystości i inne śluby doskonałości nadobowiązkowe. Należy tu zwrócić uwagę, że ślub dotyczy tego, co zmierza do doskonałości ewangelicznej; przeto nie należy ślubować tego, co się od tej doskonałości oddala, np. uprawianie handlu lub zawarcie małże­ństwa” (Ć.D. 357).

Słowo Boże do medytacji – 1 Kor 6, 12-20

——————-

Podążając drogą Pielgrzyma, Antonio Betancor SJ

O. Betancor jest autorem opracowania zawierającego 36 medytacji, które oparte jest na wydarzeniach z życia św. Ignacego z Loyoli opisanych w “Opowieściach Pielgrzyma”. Całość nosi wspólny tytuł “Podążając drogą Pielgrzyma”.

Z tych medytacji korzystało już wielu młodych należących do Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Każde rozważanie składa się z następujących części: fragmentu z autobiografii Igna­cego, kome­ntarza autora, pytań pomocnych w refleksji nad swoim życiem oraz odpowiednio dobranego fragmentu z Pisma św. Uzu­pełnieniem każdego rozważania jest “Memento”, którego treść stanowią teksty wzięte głównie z ćwiczeń Duchownych, listów Ignacego oraz Konstytucji.

Ponieważ każdy temat stanowi zamkniętą całość, dlatego można go wybierać w dowolnej kolejności. Większą jednak kor­zyść odnie­sie ten, kto będzie rozważał wszystkie tematy i to w kolejności podanej przez autora. Byłoby dobrze rozważać jeden temat tygo­dniowo na spotkaniu grupy WŻCh dzieląc się własnymi doświadcze­niami i przemyśleniami.

Skorzystajmy więc z zachęty do przeżycia podanych treści. Jest to okazja do przebycia razem ze św. Ignacym drogi głębo­kich doświadczeń poczynając od młodości, poprzez prawdziwe nawrócenie i coraz głębsze przeżywanie spraw Bożych we własnym życiu.

Total
0
Shares

15. Gaeta, Rzym, Wenecja to miejsca zatrzymania się przed podróżą do Jerozolimy, Podążając drogą Pielgrzyma, Antonio Betancor SJ

“Pewnego dnia zatrzymał go jakiś bogaty Hiszpan i spytał go, co tu robi i dokąd zamierza się udać.…

Może spodoba Ci się też...